BASE ECONOMICA- MODIFICA DELL'INVITO PUBBLICO

Articoli correlati

Ai sensi della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo ufficiale consolidato, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. CC), della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2021 (Gazz. uff. RS, n. 75/19 e 174/20), della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia per il 2022 (Gazzetta ufficiale RS, n. 174/20), della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per il 2021 e il 2022 (ZIPRS2122) (Gazz. uff. RS, n. 174/20 e 15/21 – ZDUOP), della Legge sullo sviluppo regionale equilibrato (ZSRR-2) (Gazz. uff. RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16) e del Programma per lo sviluppo della base economica della Comunità nazionale italiana 2021–2024 (Decisione del Governo numero 09500-2/2021/5 del 17/06/2021 – in seguito: Programma) la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, Via Župančič 18, 6000 Koper/Capodistria (in seguito: CAN Costiera), sulla base del contratto di attuazione e finanziamento della misura 2 del Programma per lo sviluppo della base economica della Comunità nazionale italiana 2021–2024, n. C2130-21G800007, pubblica una

M O D I F I C A DELL'INVITO PUBBLICO

 

per il finanziamento di progetti economici in ambito culturale, turistico e di promozione dei prodotti della comunità nazionale italiana per il 2021 Si informano i richiedenti che la scadenza del termine dell’invito pubblico è prorogata dal giorno 19/07/2021 al giorno 12/08/2021. Il termine dell’invito pubblico decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della modifica del bando nella Gazzetta ufficiale della RS, di cui sarete successivamente informati.

 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Ur.l. RS, št. 75/19 in 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Ur.l. RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Ur.l. RS, št. 174/20 IN 15/21 – ZDUOP), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 - v nadaljevanju Program), Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2021–2024, št. C2130-21G800007

D O P O L N I T E V JAVNEGA POZIVA

za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2021 Obveščamo upravičene prijavitelje, da se iztek razpisnega roka podaljšuje od dne 19.07.2021 do dne 12.08.2021. Rapisni rok prične teči naslednji dan po objavi dopolnitve javnega poziva v Uradnem listu RS, o katerem boste naknadno obveščeni.